+90 216 6512322

Uzmanlık Alanlarımız

TCG Fora ana çalışma alanlarından biri deniz ticareti ve taşımacılık hukukudur. Ekibinin bu alandaki kayda değer bilgisi ve tecrübesiyle büromuz Deniz Ticareti ile ilgili tüm konularda hizmet sunmaktadır. Büro ortaklarımızdan H. Mitat Tombak aynı zamanda 18 yıl deniz tecrübesi olan bir uzakyol kaptanı olarak müvekkillerimize müvekkillerimize hukuki ihtiyaçlarının gerektirdiği teknik konularda da yardımcı olmaktadır.

Bu alanda Müvekkillerimize gerek çatma, yangın, karaya oturma, çevre kirliliği, gemilerde ölüm/yaralanma, kargo kayıpları ve çarterparti uyuşmazlıkları gibi beklenmeyen durumlarda gerekli hukuki prosedürün yürütülmesi, gerek deniz ticaretinin muhtelif alanlarından doğan alacakların tahsili gerekse gemi ve yat alım satımında gerekli yasal zeminin hazırlanması ve süreç boyunca izlenecek yol haritasının belirlenmesi için gerekli hizmetleri verilmektedir.
TCG Fora kapsamında, öncelikle Müvekkillerimiz nezdinde hukuki denetim gerçekleştirerek tespit edilen eksiklikler doğrultusunda yapılması gereken revizyonlar bildirilmekte, devamında da yasa uyarınca bu revizyonlar gerçekleştirilerek uyum süreci boyunca genel kurul ve yönetim kurulu evrakları hazırlanarak uyum süreci en sağlıklı şekilde yönetilmektedir.

Bu alanda ayrıca şirketlerin proje bazlı çalışmaları; genel kurul ve yönetim kurulu kararları, ana sözleşme revizyonları, hisse devri ve sermaye artışları, sözleşme görüşmelerinin yürütülmesi başta olmak üzere şirketlere geniş ölçüde hukuki destek sağlanmaktadır.

Aynı zamanda ticari faaliyetlerden doğan alacak-borç ilişkilerinin yapılandırılması, gerekli sulh görüşmelerinin yapılması, dava süresine taşınan ihtilaflarda işin gereklerine göre gerekli adımların yürütülmesi de TCG Fora’nın Müvekkillerine sağladığı hizmetler arasında yer almaktadır.
TCG Fora, değişen mevzuat hükümleri uyarınca Müvekkillerinin mevzuata uyum yükümlülüklerini sağlamalarına yardımcı olur. Hitap ettiği Müvekkil portföyü gereği, gerek yurtdışında gerekse yurtiçinde mukim Müvekkillerine genel hükümlerin yanı sıra özel kanunlarda da hâkimiyeti güçlü olan TCG Fora ekibi, her sektördeki Müvekkillerinin kuruluş, işletme, devir ve birleşme, yeniden yapılanma gibi tüm aşamalarında kapsamlı destek sağlamaktadır.

TCG Fora, Türkiye ve dünya üzerinde birleşme ve devralmaları ile ortak girişim anlaşmaları kurulması süreçlerinde farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda şirkete hukuki destek vermektedir.

Bilindiği gibi, şirket birleşme ve devralmaları gibi büyük ölçekli projelerde, muhtemel ihtilafların öngörülebilmesi ve alınabilecek önlemler, çözüm yolları üretilmesi, uygulanacak hukukun tespiti gibi hususlar kritik öneme sahiptir.

Satın alma ve birleşme süreçlerinde taraflarla ön incelemelerin gerçekleştirilmesi, hisse satış sözleşmesi başta olmak üzere ilgili sözleşmelerin düzenlenmesi, gerekli Yönetim Kurulu ve Genel Kurul kararlarının alınması prosedürleri tarafımızca gerçekleştirilmektedir.
TCG Fora; hissedarlık sözleşmeleri, distribütörlük sözleşmeleri, franchising sözleşmeleri, satım sözleşmeleri, mal alım sözleşmeleri, acente sözleşmeleri, inşaat sözleşmeleri, kredi sözleşmeleri, lisans sözleşmeleri, sigorta sözleşmeleri, iş sözleşmeleri, yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmeleri ile kira sözleşmeleri başta olmak üzere, Müvekkillerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yasal ve uluslararası mevzuat gözetilerek, taraf iradeleri ve muhtemel tüm ihtilaflar da değerlendirilmek suretiyle muhtelif sözleşmelerin hazırlanması alanında da hizmet vermektedir.
TCG Fora; iş ilişkisinin başından itibaren iş sözleşmelerinin hazırlanması ile başlayan hukuksal destek ile işe alım ve işten çıkış süreci de dahil olmak üzere iş hukukunu ilgilendiren tüm sözleşmelerin hazırlanması, mevcut sözleşmelerin gözden geçirilmesi ve revize edilmesi gibi konular ile, iş ve sosyal güvenlik hukukuna dayalı uyuşmazlıkların takibi noktasında, şirketlere ait işçilik alacağı davaları, işe iade davaları, iş kazalarından kaynaklı tazminat davaları, sgk rücu davaları ve sigortalı hizmet tespiti davaları başta olmak üzere tüm davaların takibi dava aşamasına taşınan ihtilaflarda da Müvekkilleri için en etkin korumayı sağlamaktadır.

Müvekkillerimize, çalışanlarının görev tanımlarına uygun bireysel iş sözleşmelerinin hazırlanması, gerek arz ettiği ölçüde rekabet yasağı sözleşmesi ve gizlilik sözleşmelerinin oluşturulması gibi konularda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Aynı zamanda özlük dosyalarının revize edilmesi, iş başvuru formu, fazla mesai onay formu, zimmet sözleşmeleri, kullanım talimatları, personel değerlendirme ve takip formları, izin kayıtları başta olmak üzere kullanılan tüm formlar değişen yasal mevzuat çerçevesinde revize edilmektedir.
TCG Fora, vergi makamları tarafından haksız ve usulsüz uygulanan vergi, harç, kesinti ve cezaların yargısal işlemlerin takibi aşamasında Müvekkillerine etkin ve başarılı hukuki hizmet sağlamaktadır. Şirketleri yönlendirme ve tavsiye ile vergi uzlaşmaları (gerek tarhiyat öncesi gerekse tarhiyat sonrası uzlaşma görüşmelerinin yürütülmesi), vergi iptali davaları, sürekli vergi danışmanlığı ve davaların takibi hizmetleri sunulmaktadır. Vergi ceza hukuku alanında ise, idari işlemin yürürlüğünün durdurulması ve iptal davaları, vergi zıyaı, vergi mahremiyetinin ihlali ve vergi kaçakçılığı suçlarına ilişkin davalarda hukuki hizmet verilmektedir.

İdare Hukuku alanında, idarenin tesis ettiği hukuka uygun olmayan işlemlerin yürürlüğünün durdurulması ve bu işlemlerin iptal edilmesi için dava sürecinin başlatılması ve yürütülmesinde, idari sözleşmelerden doğan davaların yürütülmesinde, kamu ihale hukuku ve kamulaştırma işlemlerinde hukuki danışmanlık hizmetleri verilmektedir.
Gayrimenkul hukuku alanında, mülkiyet sahiplerine ve yatırımcılara; mülkiyetlerinin devri, kat karşılığı inşaat sözleşmelerinin hazırlanması, tapu iptalleri ve tazminatlar, arsa karşılığı inşaat sözleşmeleri, müteahhit istihkakları, inşaatlarda eksik imalat, geç teslim, teslimden kaçınma ile ilgili davalar ve imar sorunları konularında danışmanlık ve her türlü işlemin idari mercilerde yapılması hizmetine ek olarak tapu tesis, iptal, tescil ve istihkak davalarının takibi hizmetleri verilmektedir.

İnşaat ve yatırım firmalarına; çok katlı binalar, alışveriş-iş-konut merkezleri, hotel-tatil köyü, sportif-turistik tesisler ve kapsamlı arazi geliştirmeleri gibi özel inşaat projeleri ve tahsisli yatırımların gerçekleştirilmesi ve yönetim plan ve prosedürlerinin belirlenmesinin her aşamasında hukuki hizmet verilmektedir.
TCG Fora bünyesinde, sigorta ve reasürans sözleşmelerinin müzakere aşamasından, muhtemel uyuşmazlıkların sonuçlandırılmasına yönelik hukuki prosedürlere kadar her aşamada hukuki yardım sağlanmaktadır.

Sigorta hukuku alanında, gerek ulusal gerek uluslararası sigorta şirketlerinin, gerekse sigorta edilenlerin temsil edilmesi, ihtilafların çözümü, emlak, taşıt, mali sorumluluk, sağlık ve iş göremezlik sigortası davalarının takibi de yine uzman kadromuz bünyesinde sağlanmaktadır.
TCG Fora, taşınır ve taşınmazların alım satımı, satım vaadi sözleşmeleri, üzerinde ipotek ve her türlü hakkın tesisi, taşınmazların tahliyesi ve kira sözleşmelerinden doğan her türlü uyuşmazlıklar, bağışlama ve vasiyet işlemleri ile bunlardan doğan ihtilaflar ile miras ve aile hukukundan doğan davalar, şahıslar arasında medeni hak ve yükümlülüklerden doğan davalar, kişilik haklarını koruyucu davalar, kişiler hukuku alanında, kişilere kayyum ve vasi atanması, vesayet davaları, gaiplik kararı, isim düzeltme ve değiştirme davaları, kişilik haklarına saldırılar nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının takibi da Müvekkil beklentilerini karşılayacak kalitede hizmet vermektedir.
Bünyesinde İcra ve İflas Hukuk alanında özellikle deneyimli bir kadro barındıran TCG Fora, borçluların araştırılması ve istihbarat, ticari ve şahsi alacakların tahsili, teminatlandırılması, teminatların paraya çevrilmesi, müvekkiller aleyhine yapılan icra takiplerinde hak ve menfaatlerinin korunması ve zarar görmelerinin engellenmesi, icra ve iflas aşamalarında şirketlerin ve şahısların alacaklarının/borçlarının yeniden yapılandırılması, mali durumunun ıslahı ve yeniden örgütlenmesinin sağlanması, şirketin tümünün veya bir bölümünün satışında, risklerinin tanımlanması, iflas sürecinin hazırlık ve kabul aşamalarında iflas plan taslağı oluşturulması, icra tetkik hakimliği davaları, icra ceza hakimliği davaları, iflas takipleri ve davaları, iflasın ertelenmesi, konkordato talepleri, mahkeme kararlarının uygulanmasının temini alanlarında hizmet vermektedir.
TCG Fora, bünyesinde barındırdığı tecrübeli ekibi ile yerli ve yabancı Müvekkillerini ICC, WIPO, TOBB, İTO, LMAA, GAFTA, WIAC, gibi son derece geniş bir sahaya yayılan tahkim merkezlerinde temsil etmektedir.

Ayrıca Müvekkillerimizin, faaliyet alanları kapsamında birlikte çalıştıkları şirketler ile yaptıkları sözleşmeler gereği ihtilafların tahkim yargılaması ile çözülmesinin gerektiği durumlarda hakem heyetinin teşekkülü ve yargılama safahatının takibi konularında da etkin hizmet verilmektedir.
Globalleşen dünyada enerji kaynaklarının çıkarılması ve kullanımı nedeniyle özel ve farklı bir alan olan enerji sektörü için enerji mevzuatının varlığı sorunların çözümünde daha etkili olacağı şüphesizdir.

TCG Fora bu anlamda Müvekkillerinin genel menfaatini toplumun ortak iyiliğini sağlamak maksadıyla bu alandaki gelişmelerle birlikte son zamanlarda faaliyetlerini artırmıştır. Enerji hukuku, enerjinin üretim ve dağıtım ağında idarenin yetkilerinden dolayı idare hukukuyla bağlantı içerisindedir.

Bu anlamda Enerji Hukukunun konusunu oluşturan; enerjinin çıkarılmasına, üretilmesine, enerji santrallerinin kurulmasına konu yasal mevzuat ve izinler, enerjinin tüketimine konu yasal mevzuat ve tüketicilerin yaşadığı sorunlar, enerji şirketleri arasındaki rekabet ve hukuki sorunlar, enerji şirketleri ve kamu arasındaki hukuki sorunlar, devletlerarasındaki enerji kullanımına ve akışına ilişkin sorunlar, enerji üretim ihalelerine konu yasal mevzuat, enerji şirketlerinin kuruluşuna ilişkin lisanslar ve yasal mevzuat, enerjinin ithalatına, ihracatına konu yasal mevzuat, enerji kaçakçılığı ve hırsızlığıyla ilgili cezai mevzuat, enerji kaynaklarının depolanması, gümrük ve antrepo işlemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunlar ve proje finansmanları, Enerji Hukuku alanında çalışma sahasını oluşturmaktadır
TCG Fora ekibinin çalışma prensibi, sürekli araştırma yeteneği gerektiren dava ve tahkimler üzerinedir. Artarak devam eden hizmet kalitesi, tüm çalışmalarında yargılama tecrübesi ile olası uyuşmazlık noktalarını doğru tespit ederek etkin çözümü bulabilmesinden kaynaklanmaktadır.